Újlak uszoda

A türelem csak türelemmel sajátítható el, mint ahogy az ember úszni csak az úszás gyakorlása által tanulhat meg.


SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
kerékpár kölcsönzésére1., Általános rész

Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat csak saját felelősségére kölcsönözheti és használhatja, illetve, hogy a bérelt kerékpárokért, eszközökért mindenki teljes anyagi és biztonsági felelősséggel tartozik.

A kikölcsönzött kerékpárokat kizárólag rendeltetésének megfelelően lehet használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő és/vagy okozott károkért a Bérlő a felelős.

A kerékpárok szerelése és javítása, azok tartozékainak le-, és felszerelése a Bérbeadó feladata, a Bérlő engedély nélkül nem végezhet ilyen tevékenységet.
A Bérbeadó kijelenti, hogy műszaki és közlekedés biztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő kerékpárt és eszközöket adott át.

Egyéni védőfelszerelésről (láthatósági mellény, bukósisak, kesztyű, stb.) mindenki saját maga köteles gondoskodni.
Saját felszerelés híján a rendelkezésre álló készletből van lehetőség díjmentesen bérelni.

2., Kölcsönzési díj

Tandem kerékpár és 3 kerekű rekumbens esetén:
a.) Első óra bérleti díja: 800,- Ft
b.) Első két óra bérleti díja: 1.400,- Ft
c.) Minden további megkezdett óra: 500,- Ft/óra
d.) Hat óra bérlési idő felett, napidíjat kell fizetni: 4.800,- Ft/nap*

2 kerekű rekumbens esetén:
a.) Első óra bérleti díja: 600,- Ft
b.) Első két óra bérleti díja: 1.000,- Ft
c.) Minden további megkezdett óra: 300,- Ft/óra
d.) Hat óra bérlési idő felett, napidíjat kell fizetni: 3.500,- Ft/nap*

*A napidíjas kölcsönzés kizárólag a nyitvatartási időn belül érvényes. A Bérlő köteles a kölcsönzés napján nyitva tartási időben visszaszolgáltatni a kerékpárt és az eszközöket.

A kölcsönzési díj a nyilatkozat aláírásával egyidejűleg, a kölcsönzési idő mértékében fizetendő.

Ha a kölcsönzési időt a Bérlő több mint 5 perccel túllépi, és a kölcsönzés idejének meghosszabbítására a kölcsönzés ideje alatt, de a lejárta előtt legalább negyed órával nem történt külön megállapodás a Felek között, a Bérbeadó pótdíjat jogosult kiszabni.
A kölcsönzési idő megállapítása a Bérbeadó és a Bérlő által, a bérlési naplóba közösen bejegyzett időtől számít.

Késedelem esetén a pótdíj a következő óra aktuális tarifája, plusz óránként 500 Ft.

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

3., Biztosíték, kaució (letéti díj)

A kerékpárok egy és négy óra kölcsönzési időtartam között, 20.000 Ft kaució ellenében bérelhetőek, mely a Bérbevevőnek visszafizetésre kerül, amennyiben a bérelt kerékpárt a kölcsönzési idő leteltével, sérülésmentesen leadja, illetve az esetleges sérülésekből származó anyagi kárt megtérítette. Négy óra feletti bérlési idő esetén a kaució 50.000 Ft.

A kaució az estleges anyagi károk részbeni vagy teljes fedezetéül szolgál, így a felmerülő problémák (balesetek, károkozások, stb.) esetén visszatartásra kerül a kár végleges rendezéséig.

4., Sérülés, káreset

A Bérlő az esetleges sérülést, a kerékpár elvesztését, ellopását Bérbeadónak azonnal köteles jelenteni.
Meghibásodás esetén, tilos a kerékpárt tovább használni, a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell, az általa megadott elérhetőségek egyikén.
A meghibásodással tovább használt kerékpárnál, a meghibásodásból fakadó további és súlyosabb hibák és az ilyen okokból bekövetkezett baleset, sérülés következményei a Bérlőt terhelik, a Bérbeadóra és gyártóra nem háríthatóak át.

5., Kölcsönzési idő

A Bérlő, a kerékpárt valamint a nyilatkozaton igényelt tartozékokat a kölcsönzési idő lejártakor köteles a Bérbeadónak visszaadni.

A Bérlő a kölcsönzés helyén, a 1173 Bp., Uszoda u. 2. szám alatt, a szerződési feltételekben meghatározott nyitvatartási időben veheti át és köteles leadni a kerékpárokat/eszközöket.
Nyitvatartási idő: hétköznap: 10.00 – 18.00
hétvégén: 10.00 – 20.00

Kölcsönzési órának/napnak és így díjfizetésre köteles órának/napnak számít minden megkezdett óra/nap.

Amennyiben a kölcsönzés napjától számított következő naptári napon belül nem kerül a kerékpár visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:
- egy összegben kérheti a kerékpár értékének megtérítését:
1-es (3 kerekű rekumbens) kategória: 430.000 Ft
2-es (2 kerekű rekumbens) kategória 150.000 Ft
3-as (tandem kerékpár) kategória 95 000 Ft
- a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig napi 10.000 Ft használati díjat a Bérbeadó felszámíthat a Bérlő felé
6., Kártérítés
Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül vissza hozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény a Bérlő vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége a Bérlőt terheli.

A nem garanciális javításról kizárólag Bike Shop Kerékpárszaküzlet szervizének számláját áll módunkban elfogadni (cím: 1173 Budapest, Pesti út 117.).

A Bérlő kérésére a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kárárajánlat céljára 1 napra rendelkezésre bocsátjuk, azonban ebben az esetben a Bérbeadó a kerékpár értékét egy összegben elkérheti letétként.

A Bérlő, a javítás költségét a kerékpárok visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, vagy a tényleges javítást követően legkésőbb 8 naptári napon belül.

7., A bérbeadó felelőssége, adatvédelem

A kerékpárkölcsönző a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és hibátlan állapotban adja át. Az esetleges (üzemszerű működést nem befolyásoló kisebb) sérüléseket a átvételi nyilatkozaton jegyezni kell.
Az esetleges balesetékért, másnak okozott kárért, esetleges személyi sérülésekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

A Bérlő az átvételi nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a megadott személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló Bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Ez a nyilatkozat kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányokban szereplő adatainak rögzítésére.

A Bérlő az átvételi nyilatkozat aláírásával igazolja személyes adatainak hitelességét.
Továbbá aláírásával igazolja, hogy hozzájárult a Bérbeadó által készített fénykép készítéséhez, mely igazolja, hogy melyik kerékpár került a bérlési időszakra a birtokába.
Bérbeadó kijelenti, hogy a kölcsönzési idő lejártával a fényképet megsemmisíti, törli.

A Bérbeadó garantálja, hogy betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályokat, a Bérlő adatait kizárólag a kerékpár bérbeadási ügyviteli szempontjai szerint kezeli, azokkal más formában nem él vissza és (jogszabályban meghatározott kötelező adatközlési kötelezettségén kívül) harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A kerékpárok eltulajdonítása esetén a Bérlő a bérleti szerződés aláírásával Bérbeadót felhatalmazza, hogy a birtokában lévő adatok alapján a rendőrhatóságot haladéktalanul tájékoztassa.

8., Kölcsönzés személyi feltételei
A kerékpárokat kizárólag 18. évet betöltött cselekvőképes magyar állampolgár bérelheti ki, aki Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy 12 éven aluli gyermek nem kerékpározhat közutakon, így ilyen korú gyermeknek nem adhatja át használatra a bérelt eszközt.
A kerékpárok használata kizárólag a KRESZ szabályai szerint lehetségesek.
Ittas állapotban kerékpárbérlése és használata nem engedélyezett.
Láthatósági mellény és bukósisak használata ajánlott.
A Bérlő az átvételi nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy kerékpározni tud, a KRESZ szabályait ismeri, betartja, a kerékpárt saját felelősségére rendeltetésének megfelelően használja.
A Bérbeadó nem vállal felelősséget a Bérlő testi épségéért.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy tilos a járművekkel: mások testi épségét veszélyeztetni, járdáról leugratni és járdára felugratni, versenyezni, füvön közlekedni, és a járművet őrizetlenül hagyni!
A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a kerékpárok GPS biztonsági követőrendszerrel és egyedi azonosítókkal vannak felszerelve.
A kerékpár használata csak a XVII. kerületen belül, szilárd burkolattal ellátott útszakaszokon (első sorban kerékpárúton) engedélyezett, terephasználata tilos.


Budapest, 2012. június 1.


Rákosmente Kft.
1173 Budapest, Gyökér u. 20.

Jelen szerződés feltételek verziója: v.RMT120601